Zástavní podmínky

 

ZÁSTAVNÍ VĚŘITEL: Společnost poskytující hotovost oproti zastavení věci

 

ZÁSTAVNÍ DLUŽNÍK /ZÁSTAVCE/: osoba co věc zastavuje  

1. Zastavit věc může pouze osoba plnoletá, způsobilá k právním úkonům s občanským průkazem nebo pasem.

 

ZÁSTAVA: VĚC PONECHANÁ JAKO ZÁRUKA ZA DLUH, ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU


2. Do zástavy lze přijmout pouze věci nepoškozené, kompletní, funkční a čisté, které jsou výlučným vlastnictvím osoby zástavce, nejsou předmětem exekuce nebo jinak zastaveny či omezeno jejich vlastnictví.


3. Na převzetí věci do zástavy nevzniká žádný právní nárok. O věci, kterou zástavní věřitel příjme do zástavy, rozhoduje zaměstnanec zastavárny. Zástavní věřitel může přijetí věci do zástavy kdykoliv odmítnout bez udání důvodu. K zastaveným věcem se zřizuje zástavní právo a opravňuje zástavního věřitele zástavu převzít a nakládat s ní.


4. Zastavená věc je po dobu zástavy pojištěna. V případě ztráty či poškození věci má zástavce nárok na náhradu škody max. do výše částky vyplacené při sjednání zástavy nebo může být věc nahrazena naturálním plněním. Zástavní věřitel neodpovídá za škody na věci způsobené stářím.


5. Věci, které jsou v záruce /mladší 2 let/ je třeba odevzdat i se záručními listy nebo listinami umožňujícími uplatnění záruky.

 

6. Nezastavujeme chemikálie, léky, věci kradené nebo pochybného původu, drogy, zbraně /mimo historické a repliky/, oblečení a obuv.

 

7. Zastavujeme drahé kovy: zlaté šperky, zuby, mince, stříbrné šperky, příbory, technické stříbro, platinu, paládium, hodinky, sbírky, bankovky, starožitnosti, odznaky, medaile, porcelán, křišťál, elektroniku do 2 let stáří, mobilní telefony, nářadí, sportovní potřeby a jiné.

 

ZÁSTAVNÍ DOBA: MINIMÁLNĚ 1 DEN, MAXIMÁLNĚ 6 TÝDNŮ.


8. Doba zástavy se sjednává nejméně na 1den, nejdéle na 6 týdnů. Úrok ze zástavy je smluvní s tím, že je stanoven ke dni ukončení smlouvy včetně. Lhůta trvání zástavy je uvedena na díle B zástavní smlouvy a její vypršení se zástavci nijak neoznamuje.

 

Smlouva může skončit výběrem zastavené věci, prodloužením /zaplacením úroku/ nebo propadnutím zastavené věci ve prospěch zástavního věřitele uplynutím doby 6-ti týdnu.

 

UKONČENÍ SMLOUVY VÝBĚREM


9. Zastavovanou věc může vyzvednout osobně pouze dlužník a musí se prokázat vždy dokladem totožnosti, pokud tak nemůže učinit, může pověřit jinou osobu k vyzvednutí zastavené věci, tak tomuto musí mít plnou moc s ověřenými podpisy zástavce a musí přesně popsat zastavenou věc, jinak mu nebude vydána.

 

 

UKONČENÍ SMLOUVY PRODLOUŽENÍM


10. Zástavní dobu lze prodloužit na návrh zástavního dlužníka po vzájemné dohodě se zástavním věřitelem a to za předpokladu zaplacení příslušenství /částky úroku/ za již uplynulé období původní smlouvy.

 

Aktuální sazby úročení jsou k dispozici na našich pobočkách.

 

 

UKONČENÍ SMLOUVY PROPADNUTÍM ZASTAVENÉ VĚCI


11. Pokud zástavní dlužník po konci sjednané zástavní doby smlouvu neprodlouží, či zastavenou věc osobně nevyzvedne /nevyplatí/ ze zástavy, je zástavní věřitel oprávněn zastavenou věc prodat za jím stanovenou cenu,s tím zastavce souhlasí a z výtěžku prodeje započíst částku na úhradu dluhu zástavce /dlužníka/.


12. Prodej věci zástavy může uskutečnit zástavní věřitel ve lhůtě dané zákonem,tato počíná běžet od prvního dne zástavy,prodej uskuteční den po  uplynutí  zákoné lhuty a po propadnutí zástavy.